Login

<0 -64pxsn-poan pull-http://www00 -64px.e="/> <0 -32px}#jsn-poan pull-https://x}#j:0 -32p.e="/11131191009t t0727822con.png" With +sonargees/_blanrsn-p With +"> <-fllse;ot"> <-fllse;ot"> <" cl)sn-sitesn-mostesn-poan pull-left"> <-fllse;o t"> <-fllse;o t"> <-fllse;o t"> <-fllse;o t"> <-fllse;o t"> <-fllse;o ght">
.phplan.png" osnc.login.pr"> jsn-vasolion-rt9496nc.login.pr"> jsn-vasoltch,bod9496n>
<="jsn-modulecontaidevi8DiGock-l>ss="jsn-moduleicon">Login Mr uss="jsneauls <" cl00px}d;text-indent:nner"><="jsn-moc99px}.jsnosnc="jsn-mofa-fl-tssi>ss="jsn-mdinoupig="jsn-mofallml>sa n pull-/o tbr-log>p Home ss="jsnea>sa n pull-/thespan1-2o tbr-log>p Snart Here ss="jsnea><="jsn-modulecr ul.menu-">ss="jsn-ulnupig="jsn-mofallml>sa n pull-/thespan1-2/999emtfo lo tbr-log>p L99emt Io l ss="jsnea>sa n pull-/thespan1-2/repapo tbr-log>p Can1 pap ss="jsnea>sa n pull-/thespan1-2/pan1-ec="/nceo tbr-log>p Ec="/nce ss="jsnea>sa n pull-/thespan1-2/pan1-width-jooso tbr-log>p Iidth-joos ss="jsnea>sa n pull-/thespan1-2/pan1-bioso tbr-log>p Biographies ss="jsnea>sa n pull-/thespan1-2/pan1-ve li .jsso tbr-log>p Fn-iDe li .jss Only ss="jsnea>sa n pull-/atd-quemtf p Ask theiDe li .js ss="jsnea><="jsn-modulecr ul.menu-">ss="jsn-ulnupig="jsn-mofallm lal e>sa n pull-/atd-quemtf p Examner theiAnswden ss="jsnea>sa "jsn-mol-88px ">Log inertical span12">
p Prtical Can1n ss="jsnea><="jsn-modulecr ul.menu-">ss="jsn-ulnupig="jsn-mollmode-fallml>sa n pull-/ertical span12"> p Mommy Mu{mar d pan1 ss="jsnea><="jsn-modulecr ul.menu-">ss="jsn-ulnupig="jsn-mofallm duledevidar ll>sa n pull-/ertical span12"> p Can1 Iidrldu-logi ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> sa n pull-/ertical span12"> p Iidth-joos ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Bios ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Prtss ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Can1 Sio:1.3) ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Sst .g"t D .g"t Can1 ss="jsnea><="jsn-modulecr ul.menu-">ss="jsn-ulnupig="jsn-mofallm duledevidfo lo>sa n pull-/ertical span12"> p Can1 Iidrldu-logi ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Ec="/nce ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Iidth-joos ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Bios ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Prtss ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Can1 Sio:1.3) ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Kudzu Kid Can1 ss="jsnea><="jsn-modulecr ul.menu-">ss="jsn-ulnupig="jsn-mofallm duledevidar ll>sa n pull-/ertical span12"> p Ssart Here ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Can1 Chron30 ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> sa n pull-/ertical span12"> p Iidth-joos ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Biographies ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Prtss ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Fn-iDe li .jss Only ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Can1 Sio:1.3) ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Barbara Duboi Can1 ss="jsnea><="jsn-modulecr ul.menu-">ss="jsn-ulnupig="jsn-mofallm duledevidar ll>sa n pull-/ertical span12"> p Ssart Here ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Duboi Can1 Chron30 ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> sa n pull-/ertical span12"> p Iidth-joos ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Biographies ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Prtss ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Can1 Sio:1.3) ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Izard Fgroun Mu{mar Can1 ss="jsnea><="jsn-modulecr ul.menu-">ss="jsn-ulnupig="jsn-mofallm duledevidar ll>sa n pull-/ertical span12"> sa n pull-/ertical span12"> p Iidth-joos ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Biographies ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Prtss ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Can1 Sio:1.3) ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Kelly Mor-o Can1 ss="jsnea><="jsn-modulecr ul.menu-">ss="jsn-ulnupig="jsn-mofallm duledevidar ll>sa n pull-/ertical span12"> p Ssart Here ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Can1 Chron30 ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> sa n pull-/ertical span12"> p Iidth-joos ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Biographies ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Prtss ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Can1 Sio:1.3) ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Andrew Fner Can1 ss="jsnea><="jsn-modulecr ul.menu-">ss="jsn-ulnupig="jsn-mofallm duledevidar ll>sa n pull-/ertical span12"> p Ssart Here ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Can1 Chron30 ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> sa n pull-/ertical span12"> p Iidth-joos ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Biographies ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Prtss ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Can1 Sio:1.3) ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Laurie D .iel Can1 ss="jsnea><="jsn-modulecr ul.menu-">ss="jsn-ulnupig="jsn-mofallm duledevidar ll>sa n pull-/ertical span12"> p Ssart Here ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Can1 Chron30 ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> sa n pull-/ertical span12"> p Iidth-joos ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Biographies ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Prtss ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Can1 Sio:1.3) ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Jerry Shaw Can1 ss="jsnea><="jsn-modulecr ul.menu-">ss="jsn-ulnupig="jsn-mofallme>sa n pull-/ertical span12"> p Ssart Here ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Iidth-joo ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Biographies ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Prtss ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Can1 Sio:1.3) ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Ask theiDe li .js ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Maxwell Can1 ss="jsnea><="jsn-modulecr ul.menu-">ss="jsn-ulnupig="jsn-mofallm duledevidar ll>sa n pull-/ertical span12"> p Ssart Here ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> sa n pull-/ertical span12"> p Iidth-joos ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Bios ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Prtss ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Can1 Sio:1.3) ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Ask theiDe li .js ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Diaer Co99em Can1 ss="jsnea><="jsn-modulecr ul.menu-">ss="jsn-ulnupig="jsn-mofallm duledevidar ll>sa n pull-/ertical span12"> p Ssart Here ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> sa n pull-/ertical span12"> p Iidth-joos ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Bios ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Prtss ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Can1 Sio:1.3) ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Ask theiDe li .js ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Jasmner Ledbeer/i Can1 ss="jsnea><="jsn-modulecr ul.menu-">ss="jsn-ulnupig="jsn-mofallm duledevidar ll>sa n pull-/ertical span12"> p Ssart Here ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> sa n pull-/ertical span12"> p Iidth-joos ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Bios ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Prtss ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Can1 Sio:1.3) ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Ask theiDe li .js ss="jsnea>sa n pull-/ertical span12"> p Vjoo Can1 Arch.jss ss="jsnea>sa n pull-/ p Stton> b1 ss="jsnea><="jsn-modulecr ul.menu-">ss="jsn-ulnupig="jsn-mollmode-fallml>sa n pull-/ p J"bt Now! ss="jsnea><="jsn-modulecr ul.menu-">ss="jsn-ulnupig="jsn-mofallml>sa n pull-/ p J"bt as aiDe li .js (Paid) ss="jsnea>sa n pull-/ p J"bt as an Officth (Fres) ss="jsnea>sa n pull-/ p 1 Year Stton> sa n pull-/ sa n pull-/ p Ch .g" ss="jsnea>sa n pull-/jom),(maxo tbr-log>p S,(maxiz1 ss="jsnea><="jsn-modulecr ul.menu-">ss="jsn-ulnupig="jsn-mofallml>sa n pull-/jom),(max/ype=forumttitbr-log>p Forumt ss="jsnea>sa n pull-/jom),(max/communie="mople-3titbr-log>p Edit Avar l ss="jsnea> sa n pull-//www0c .phplatbr-log>p CSI Shop ss="jsnea>ss="jsn-ulnupig="jsn-mofallml> sa n pull-//www0c .php?div._o;wi=vel">&cPath=66latbr-log>p Lumneol Testt ss="jsnea> sa n pull-//www0c .php?div._o;wi=vel">&cPath=53titbr-log>p Photography ss="jsnea> sa n pull-//www0c .php?div._o;wi=vel">&cPath=5rep Prwiding wgin Ink ss="jsnea> sa n pull-//www0c .php?div._o;wi=vel">&cPath=59ep Prwiding wgin Powli ss="jsnea> sa n pull-//www0c .php?div._o;wi=vel">&cPath=50o tbr-log>p Sci/nce Educenu a ss="jsnea> sa n pull-//www0c .php?div._o;wi=vel">&cPath=55o tbr-log>p B-lefBagt ss="jsnea> sa n pull-//www0c .php?div._o;wi=vel">&cPath=22cotbr-log>p Clothing ss="jsnea> sa n pull-//www0c .php?div._o;wi=vel">&cPath=56latbr-log>p C .php?div._o;wi=vel">&cPath=52cotbr-log>p Ec="/ncefBagt ss="jsnea> sa n pull-//www0c .php?div._o;wi=vel">&cPath=58cotbr-log>p Ec="/ncefTodet ss="jsnea> sa n pull-//www0c .php?div._o;wi=vel">&cPath=57titbr-log>p Forensic L="jsing ss="jsnea> sa n pull-//www0c .php?div._o;wi=vel">&cPath=6so tbr-log>p Fres CSI V="/ot ss="jsnea> sa n pull-//www0c .php?div._o;wi=vel">&cPath=47titbr-log>p Gift Ideat ss="jsnea>ss="jsn-ulnupig="jsn-mofallm lal e>sa n pull-/faq/> p Work="fo C Logillmomvmages/proviv>
Logillmomvmages/provivrbr"clear"clearbrclasight" cln-len-headerright" clcpan> Logiom-clo;wie> a:hocope> a:he="mod_ttp://schema.org/Aa-30 labrmeta> a:hprop"cheL .gu;wie>cpan>Logio;wil id="tos

a:hprop"c Dyljs=Roy width-joo Logi" claa-30 -"pull-riabrcls Logilategory@3x.p Category: Logillmomvmages/provivbr"cleabrclas a:hprop"caa-30 B-leiabrpsn">Logic="/os-allv csrb Thursday, Sept 6, 2012 - 4:00 p.m.Paa-30i"jstsa>em>:Detli .js Park -mem>: Hi Dyljs. Thank you="fo e="ing in.Dyljs=Roy-mem>: Uh-huh. Sure.Detli .js Park -mem>: Cjs=you=plean1 strou=yourlue=" ce-pockquot="fo -hei-log{m?Dyljs=Roy-mem>: Dyljs=Roy. I l.js atm206 Longemt Road.Detli .js Park -mem>: Is thatmin Oxfg{m?Dyljs=Roy-mem>: Yes, ma'am.Detli .js Park -mem>: How marglmo=you?Dyljs=Roy-mem>: I’m 18.Detli .js Park -mem>: Do=you=go to schpul t{ do=you=work?Dyljs=Roy-mem>: I=go to Oxfg{m High Schpul. I’m a sr ior.Detli .js Murphy-mem>: Whatmkveliof extral-88icularla-lovitiss lmo=youminvolve-lev?Dyljs=Roy-mem>: I'mmin -heibce-.Detli .js Murphy-mem>: Oh, yeah? Whatmdo=you=play?Dyljs=Roy-mem>: Trombone.Detli .js Murphy-mem>: Any oth extral-88iculars?Dyljs=Roy-mem>: I'mmorm-heiyear.2)}.Detli .js Murphy-mem>: Whatmabout outs="/iof schpul?Dyljs=Roy-mem>: Likeiwhat?Detli .js Murphy-mem>: Amo=youmin a church choir? Or lmo=youma Boy Scout? Do=you=play a sitcr?Dyljs=Roy-mem>: No,grouniof those.Detli .js Park -mem>: Dyljs, did=you=kn" Courtney Morris?Dyljs=Roy-mem>: Yeah. Sh1 l.js-levm-heise=" cllmtcr t e="plex as myigrandma.Detli .js Park -mem>: How long havo=youmkn" n h ?Dyljs=Roy-mem>: About aiyear, I=guuot.Detli .js Park -mem>: Cjs=you=deon> b1=yourllist .paship wgin Ms. Morris?Dyljs=Roy-mem>: Rist .paship?Detli .js Park -mem>: Yes. Wemo=youmfriends? Did=you=ef !igo out wgin h ?Dyljs=Roy-mem>: Oh. We wemo=jumt friends, I=guuot. I=mejs, we talks-lce-polliwhenef !iIisew h 1f !iby myigrandma's. Sh1 was -lally nice.Detli .js Park -mem>: Iisee. And did=-heitwoiof you=ef !idrou?Dyljs=Roy-mem>: No. Sh1 had a boyfriendpol-lady.Detli .js Park -mem>: You=say thatmlikeiyou'mo=disappowidt-.Dyljs=Roy-mem>: Oh. I didn't=mejs to.Detli .js Park -mem>: Wemo=youmdisappowidt-? That sh1 ol-lady had a boyfriend?Dyljs=Roy-mem>: I=guuot so. Sh1 was jumt -lally cpul. Plus, thatmguy sh1 was droing was aijer}.Detli .js Park -mem>: Who's that?Dyljs=Roy-mem>: JumtevmLandry. He't so=" big t .leg" joc}.Detli .js Park -mem>: Did=it=makeiyou=mad=-hatmCourtney was going out wgin him?Dyljs=Roy-mem>: Yeah, I=guuot so. Ho=didn't=deoth-e h .Detli .js Murphy-mem>: Whatmmakesiyou=say that?Dyljs=Roy-mem>: Sh1 was nice,lce-pheiwsn’t.Detli .js Murphy-mem>: H1 wasn’t nice to h 1rpheiwasn’t nice to you?Dyljs=Roy-mem>: Likeiifpheiwas=-hereiwhen I=was=-alking to Courtney,pheiwas=ollilikeiprotli .js 1rpwhatef !. Likeiwho ws heito tell h who sh1 cjs talkito?Detli .js Park -mem>: Dyljs, did=you=ef !iaskmCourtney out o!ig.js h any pquoodet?Dyljs=Roy-mem>: I=inv a:-pherito th1 moviss once,lbut sh1 was=ol-lady busy.Detli .js Park -mem>: Did=you=ef !ig.js h any pquoodet?Dyljs=Roy-mem>: No.Detli .js Park -mem>: A nock , maybu?Dyljs=Roy-mem>: Uh-uh,gro.Detli .js Murphy-mem>: Jumtev,iwhereiwemo=youmSaturday night?Dyljs=Roy-mem>: I=was=atmmy friend MikeiParscle's hal e. We wemo=playing c="/o ge="t.Detli .js Murphy-mem>: Untiliwhatm-imu?Dyljs=Roy-mem>: Midn="js o!iso="thing.Detli .js Murphy-mem>: And then whatmdid=you=do?Dyljs=Roy-mem>: I=wr t ho=", we t to bt-.Detli .js Murphy-mem>: How did=you=get ho="?Dyljs=Roy-mem>: I=walks-. Ho=jumt l.jss aifew d="sct="rommmy hal e.Detli .js Murphy-mem>: On Longemt Road?Dyljs=Roy-mem>: H1 l.jss on Eagle Springt. It's jumt acecoa th1 og{n .Detli .js Park -mem>: Dyljs, wemo=youmnear th1 cllmtcr t e="plex whereiMs. Morrislce-pyourlgrandmoth l.js on Saturday night?Dyljs=Roy-mem>: No,gma’am.Detli .js Park -mem>: We kn" -hatmso="n-lefwas near Courtney's cllmtcr t so="tDyljs=Roy-mem>: No,gIiswear. I wasn't.Detli .js Park -mem>: Youmwereinot?Dyljs=Roy-mem>: No,gI didn't=ef n havo=my car thatmnight,lce-pit's likeif.js m-rtl="rommmy hal e. I=was=not=atmh allmtcr t o wi th1 llmking lot o whatef !. Iiswear.Detli .js Park -mem>: Do=you=kn" who was?Dyljs=Roy-mem>: No. I don't.Detli .js Park -mem>: OK. Thank you="fo answdeing our quemtf Dyljs=Roy-mem>: Sure. I=mejs, ytl=ma'am. Of e=ur e.Logic="/os-allv csrb Iidth-joo ends - 4:21 p.m.
<="jsn-modulecontaidevi">Pooch Sleuthsss="jsn-moduleicon">Login Mr uss="jsneauls <" cl00px}d;text-indent:nner"><="jsn-moc99px}.jsnosnc="jsn-mofa-fl-tssi>ss="jsn-mdinoupig="jsn-mofallm duledevidar ll>sa ht"> <" clnodeon> Log ineoochiwidrlo tbr-log>p Can1 Iidrldu-logi ss="jsnea>sa ht"> <" clnodeon> Log ineoochi999emtdfo loatbr-log>p L99emt Io l ss="jsnea>sa ht"> <" clnodeon> Log inkk2-repapo tbr-log>p Can1 pap ss="jsnea>sa ht"> <" clnodeon> Log ineoochiec="/nceo tbr-log>p Ec="/nce ss="jsnea>sa ht"> <" clnodeon> Log ineoochiwidth-jooso tbr-log>p Iidth-joos ss="jsnea>sa ht"> <" clnodeon> Log ineoochibioso tbr-log>p Bios ss="jsnea>sa ht"> <" clnodeon> Log ineoochidetli .jsttitbr-log>p ForiDe li .jss Only ss="jsnea>Logillmomvmages/proviv>
Logi" clodu-cumtociabrpsrclasn">Logiallodue-box=ollodue-liss n- rss="jsn-moollodue-3x.p r-log>Noo fo lrmt .pa="fo De li .jssss="jsn-modueauls Logiollodue- mgl>sa >Log inthespan1-2/pan1-ve li .jss/5389-owp-kk2-llmtyosnc.login.produlecsrodu_raxo_ollodue/sitet/tb.php?gin.r"> ock-t="150o n.png" Nock-bfo celebrrou=ki-pherotbox" cheGrrouful dog owiv l="ĂȘtr theiKudzu Kid 9496n>Logiollodue-d="jsn- rs4sn">Logiollodue-ner_innea >Log inthespan1-2/pan1-ve li .jss/5389-owp-kk2-llmtyosNock-bfo celebrrou=ki-pherotbn>cleabra >Log inthespan1-2/pan1-ve li .jss/5389-owp-kk2-llmtyosn">Logiollodue--ladmodes/pr Logiollodue- mgl>sa >Log inthespan1-2/pan1-ve li .jss/5387-owp-kk2-arrel e>sc.login.produlecsrodu_raxo_ollodue/sitet/tb.php?gin.r"> ock-t="150o n.png" M><=nabbs-levmdognapping schemeimages/prclogm><=nabbs-levmdognapping schemeim96n>Logiollodue-d="jsn- rs4sn">Logiollodue-ner_innea >Log inthespan1-2/pan1-ve li .jss/5387-owp-kk2-arrel e>M><=nabbs-levmdognapping schemen>cleabra >Log inthespan1-2/pan1-ve li .jss/5387-owp-kk2-arrel esn">Logiollodue--ladmodes/pr Logiollodue- mgl>sa >Log inthespan1-2/pan1-ve li .jss/5386-ashthswidth-jooe>sc.login.produlecsrodu_raxo_ollodue/sitet/tb.php?gin.r"> ock-t="150o n.png" Carl Ashth width-jooemages/Whatmdi-pCarl Ashth havo=to say about th1 missing dogs?im96n>Logiollodue-d="jsn- rs4sn">Logiollodue-ner_innea >Log inthespan1-2/pan1-ve li .jss/5386-ashthswidth-jooe>Carl Ashth width-joon>cleabra >Log inthespan1-2/pan1-ve li .jss/5386-ashthswidth-jooesn">Logiollodue--ladmodes/pr Logiollodue- mgl>sa >Log inthespan1-2/pan1-ve li .jss/5385-ashthsbiol>sc.login.produlecsrodu_raxo_ollodue/sitet/tb.php?gin.r"> ock-t="150o n.png" Carl Ashth biolmages/Carl has ls-lcmdifficult ce-pnot=always upstanding lifeim96n>Logiollodue-d="jsn- rs4sn">Logiollodue-ner_innea >Log inthespan1-2/pan1-ve li .jss/5385-ashthsbiol>Carl Ashth bion>cleabra >Log inthespan1-2/pan1-ve li .jss/5385-ashthsbiolsn">Logiollodue--ladmodes/pr Logiollodue- mgl>sa >Log inthespan1-2/pan1-ve li .jss/5383-armsdrloliwidth-joo-2l>sc.login.produlecsrodu_raxo_ollodue/sitet/tb.php?gin.r"> ock-t="150o n.png" De . Armsdrlol width-joo #2lmages/De . Armsdrlol met=agine wgin -heiKudzu Kid about th1ir pan1im96n>Logiollodue-d="jsn- rs4sn">Logiollodue-ner_innea >Log inthespan1-2/pan1-ve li .jss/5383-armsdrloliwidth-joo-2l>De . Armsdrlol width-joo #2n>cleabra >Log inthespan1-2/pan1-ve li .jss/5383-armsdrloliwidth-joo-2lsn">Logiollodue--ladmodes/prclea