div clast st .btn-pri lass= "d3p-30 bu>div>div clast " href="/myoginnlyid,cap-4/jonerow11">Regin-maop">di">
op" px}.sclorememb_in eut[type="check> pe="cedtype="ce{t valu nayes" altnaRememb_i Mrt /> Rememb_i me di"> eut[tyity:hik> iend i>eut[tyity:hik> iend i>eut[tyity:hik> di">
di">
di">
di">
di">
eemg src="/pro/ima}.soa}.soizontooce5cial" altna"top" id="}.so"jsn-dest />ep"> viv>
pxter" ph3ner">
Msn- pxter"t"ul pi> pxter" pdae <-ibbar" claeey.cur ink-ve orm:f"> v>div claeey.cur" href="/" tivster>t Home pxter"t"p"> pdae<-ibbar" claranspas> v> href="/thobi4s e2" tivster>t Seart Here pxter"t"p"> ster> pxter" ule<-ibbar" claorm:f"> v> href="/thobi4s e2/templtinfo" tivster>t Lemplt Info pxter"t"p"> pdae<-ib> v> href="/thobi4s e2/reppp" tivster>t C4s Reppp pxter"t"p"> pdae<-ib> v> href="/thobi4s e2/i4s eevi-hnce" tivster>t Evi-hnce pxter"t"p"> pdae<-ib> v> href="/thobi4s e2/i4s er:poiout-s" tivster>t I:poiout-s pxter"t"p"> pdae<-ib> v> href="/thobi4s e2/i4s ebios" tivster>t Biographies pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clalcecosn-mial--fol-he"> v> href="/thobi4s e2/i4s edet-dirves" tivster>t F-coDet-dirves Only pxter"t"p"> pdae v> href="/atd-qupltiapt tivster>t Ask thooDet-dirve pxter"t"p"> ster> pxter" ule<-ibbar" claorm:f lcecs> v> href="/atd-qupltiap/atd-answn-s" tivster>t Exam-inlthooAnswn-s pxter"t"p"> pdae v> href="/previousbi4s s-1473587462" tivster>t Previous C4s s pxter"t"p"> ster> pxter" ule<-ibbar" claranspa orm:f"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/mommymun{boed" tivster>t Mommy Mun{boed i4s pxter"t"p"> ster> pxter" ule<-ibbar" claorm:f sn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/mommymun{boed/mommyer:pro" tivster>t C4s I:produnk-ac pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/mommymun{boed/mommyeevi-hnce" tivster>t Evi-hnce pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/mommymun{boed/mommyer:poiout-s" tivster>t I:poiout-s pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/mommymun{boed/mommyebios" tivster>t Bios pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/mommymun{boed/mommyep,add" tivster>t Press pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clalcecosn-mial--hel="tov> href="/previousbi4s s-1473587462/mommymun{boed/mommyes:absiapt tivster>t C4s S:absiap pxter"t"p"> pdae v> href="/previousbi4s s-1473587462/s;-o-gheado-gheai4s t tivster>t S;-o-ghe Do-ghe C4s pxter"t"p"> ster> pxter" ule<-ibbar" claorm:f sn-mial--info"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/s;-o-gheado-gheai4s /twodtoper:pro" tivster>t C4s I:produnk-ac pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/s;-o-gheado-gheai4s /twoosndtopeevi-hnce" tivster>t Evi-hnce pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/s;-o-gheado-gheai4s /twoosndtoper:poiout-s" tivster>t I:poiout-s pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/s;-o-gheado-gheai4s /twoosndtopebios" tivster>t Bios pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/s;-o-gheado-gheai4s /twoosndtopep,add" tivster>t Press pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clalcecosn-mial--hel="tov> href="/previousbi4s s-1473587462/s;-o-gheado-gheai4s /twoosndtopes:absiapt tivster>t C4s S:absiap pxter"t"p"> pdae v> href="/previousbi4s s-1473587462/kudzu-kidsbi4s t tivster>t Kudzu Kids C4s pxter"t"p"> ster> pxter" ule<-ibbar" claorm:f sn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/kudzu-kidsbi4s /kudzukidsbseartt tivster>t S;art Here pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/kudzu-kidsbi4s /kudzulock-n-artt tivster>t C4s Cck-n-art pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/kudzu-kidsbi4s /kidsbi4s eevi-hnce" tivster>t Evi-hnce pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/kudzu-kidsbi4s /kidsbi4s er:poiout-s" tivster>t I:poiout-s pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--bio"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/kudzu-kidsbi4s /kidsbi4s ebios" tivster>t Biographies pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/kudzu-kidsbi4s /kidsbi4s ep,add" tivster>t Press pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--fol-he"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/kudzu-kidsbi4s /kidsbi4s edet-dirves" tivster>t F-coDet-dirves Only pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clalcecosn-mial--hel="tov> href="/previousbi4s s-1473587462/kudzu-kidsbi4s /kidsbi4s es:absiapt tivster>t C4s S:absiap pxter"t"p"> pdae v> href="/previousbi4s s-1473587462/beautyi4s " tivster>t Barbara Dubois C4s pxter"t"p"> ster> pxter" ule<-ibbar" claorm:f sn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/beautyi4s /beautybseartt tivster>t S;art Here pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--info"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/beautyi4s /beautybock-n-artt tivster>t Dubois C4s Cck-n-art pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/beautyi4s /beautybevi-hnce" tivster>t Evi-hnce pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/beautyi4s /beautybr:poiout-s" tivster>t I:poiout-s pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--bio"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/beautyi4s /beautybbios" tivster>t Biographies pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/beautyi4s /beautybp,add" tivster>t Press pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clalcecosn-mial--hel="tov> href="/previousbi4s s-1473587462/beautyi4s /beautybs:absiapt tivster>t C4s S:absiap pxter"t"p"> pdae v> href="/previousbi4s s-1473587462/izardi4s " tivster>t Izard Fnt-fa Mun{bo C4s pxter"t"p"> ster> pxter" ule<-ibbar" claorm:f sn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/izardi4s /izardbevi-hnce" tivster>t Evi-hnce pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/izardi4s /izardbr:poiout-s" tivster>t I:poiout-s pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--bio"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/izardi4s /izardbbios" tivster>t Biographies pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/izardi4s /izardbp,add" tivster>t Press pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clalcecosn-mial--hel="tov> href="/previousbi4s s-1473587462/izardi4s /izardbs:absiapt tivster>t C4s S:absiap pxter"t"p"> pdae v> href="/previousbi4s s-1473587462/kelly-mtor-bi4s t tivster>t Kelly Mtor- C4s pxter"t"p"> ster> pxter" ule<-ibbar" claorm:f sn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/kelly-mtor-bi4s /housewifebseartt tivster>t S;art Here pxter"t"p"> pdae<-ib> v> href="/previousbi4s s-1473587462/kelly-mtor-bi4s /housewifebock-n-artt tivster>t C4s Cck-n-art pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/kelly-mtor-bi4s /housewifebevi-hnce" tivster>t Evi-hnce pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/kelly-mtor-bi4s /housewifebr:poiout-s" tivster>t I:poiout-s pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--bio"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/kelly-mtor-bi4s /housewifebbios" tivster>t Biographies pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/kelly-mtor-bi4s /housewifebp,add" tivster>t Press pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clalcecosn-mial--hel="tov> href="/previousbi4s s-1473587462/kelly-mtor-bi4s /housewifebs:absiapt tivster>t C4s S:absiap pxter"t"p"> pdae v> href="/previousbi4s s-1473587462/fineppern tivster>t Andrew F-inlC4s pxter"t"p"> ster> pxter" ule<-ibbar" claorm:f sn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/finepper/thohandbseartt tivster>t S;art Here pxter"t"p"> pdae<-ib> v> href="/previousbi4s s-1473587462/finepper/finebock-n-artt tivster>t C4s Cck-n-art pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/finepper/thohandbevi-hnce" tivster>t Evi-hnce pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/finepper/thohandbr:poiout-s" tivster>t I:poiout-s pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/finepper/thohandbbios" tivster>t Biographies pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/finepper/thohandbp,add" tivster>t Press pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clalcecosn-mial--hel="tov> href="/previousbi4s s-1473587462/finepper/thohandbs:absiapt tivster>t C4s S:absiap pxter"t"p"> pdae v> href="/previousbi4s s-1473587462/laurieado-ieetooaern tivster>t Laurie Do-ieetlC4s pxter"t"p"> ster> pxter" ule<-ibbar" claorm:f sn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/laurieado-ieetooaer/bucke;lisartt tivster>t S;art Here pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--info"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/laurieado-ieetooaer/bucke;lock-n-artt tivster>t C4s Cck-n-art pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/laurieado-ieetooaer/bucke;levi-hnce" tivster>t Evi-hnce pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/laurieado-ieetooaer/bucke;lr:poiout-s" tivster>t I:poiout-s pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/laurieado-ieetooaer/bucke;lbios" tivster>t Biographies pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/laurieado-ieetooaer/bucke;lp,add" tivster>t Press pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clalcecosn-mial--hel="tov> href="/previousbi4s s-1473587462/laurieado-ieetooaer/bucke;ls:absiapt tivster>t C4s S:absiap pxter"t"p"> pdae v> href="/previousbi4s s-1473587462/shawooaern tivster>t Jerry ShawlC4s pxter"t"p"> ster> pxter" ule<-ibbar" claorm:fs> v> href="/previousbi4s s-1473587462/shawooaer/shawoisartt tivster>t S;art Here pxter"t"p"> pdae<-ib> v> href="/previousbi4s s-1473587462/shawooaer/shawoevi-hnce" tivster>t Evi-hnce pxter"t"p"> pdae<-ib> v> href="/previousbi4s s-1473587462/shawooaer/shawor:poiout-s" tivster>t I:poiout- pxter"t"p"> pdae<-ib> v> href="/previousbi4s s-1473587462/shawooaer/shawobios" tivster>t Biographies pxter"t"p"> pdae<-ib> v> href="/previousbi4s s-1473587462/shawooaer/shawop,add" tivster>t Press pxter"t"p"> pdae<-ib> v> href="/previousbi4s s-1473587462/shawooaer/shawos:absiapt tivster>t C4s S:absiap pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clalcecs> v> href="/previousbi4s s-1473587462/shawooaer/shawoaskt tivster>t Ask thooDet-dirve pxter"t"p"> pdae v> href="/previousbi4s s-1473587462/maxwellooaern tivster>t MaxwelllC4s pxter"t"p"> ster> pxter" ule<-ibbar" claorm:f sn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/maxwellooaer/skapoioisartt tivster>t S;art Here pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/maxwellooaer/skapoioevi-hnce" tivster>t Evi-hnce pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/maxwellooaer/skapoior:poiout-s" tivster>t I:poiout-s pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/maxwellooaer/skapoiobios" tivster>t Bios pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/maxwellooaer/skapoiop,add" tivster>t Press pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--hel="tov> href="/previousbi4s s-1473587462/maxwellooaer/skapoios:absiapt tivster>t C4s S:absiap pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clalcecs> v> href="/previousbi4s s-1473587462/maxwellooaer/skapoioaskt tivster>t Ask thooDet-dirve pxter"t"p"> pdae v> href="/previousbi4s s-1473587462/coemplooaern tivster>t DiainlCoempllC4s pxter"t"p"> ster> pxter" ule<-ibbar" claorm:f sn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/coemplooaer/coemploisartt tivster>t S;art Here pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/coemplooaer/coemploevi-hnce" tivster>t Evi-hnce pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/coemplooaer/coemplor:poiout-s" tivster>t I:poiout-s pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/coemplooaer/coemplobios" tivster>t Bios pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/coemplooaer/coemplop,add" tivster>t Press pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--hel="tov> href="/previousbi4s s-1473587462/coemplooaer/coemplos:absiapt tivster>t C4s S:absiap pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clalcecs> v> href="/previousbi4s s-1473587462/coemplooaer/coemploaskt tivster>t Ask thooDet-dirve pxter"t"p"> pdae v> href="/previousbi4s s-1473587462/ledbe.twii4s t tivster>t Jasm-inlLedbe.twilC4s pxter"t"p"> ster> pxter" ule<-ibbar" claorm:f sn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/ledbe.twii4s /plcecicoisartt tivster>t S;art Here pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/ledbe.twii4s /plcecicoevi-hnce" tivster>t Evi-hnce pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/ledbe.twii4s /plcecicor:poiout-s" tivster>t I:poiout-s pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/ledbe.twii4s /plcecicobios" tivster>t Bios pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/ledbe.twii4s /plcecicop,add" tivster>t Press pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--hel="tov> href="/previousbi4s s-1473587462/ledbe.twii4s /plcecicos:absiapt tivster>t C4s S:absiap pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clalcec sn-mial--fol-he"> v> href="/previousbi4s s-1473587462/ledbe.twii4s /plcecicoaskt tivster>t Ask thooDet-dirve pxter"t"p"> pdae v> href="/previousbi4s s-1473587462/moreol-t tivster>t Vut- C4s Aew-arcs pxter"t"p"> pdae v> href="/myoginnlyid,cap-4t tivster>t Sinnlyib pxter"t"p"> ster> pxter" ule<-ibbar" claranspa orm:f"> v> href="/myoginnlyid,cap-4/jonerow11" tivster>t Jone Now! pxter"t"p"> ster> pxter" ule<-ibbar" claorm:f"> v> href="/myoginnlyid,cap-4/jonerow11/joneoas-aedet-dirve" tivster>t Jone as aoDet-dirve (Paid) pxter"t"p"> pdae v> href="/myoginnlyid,cap-4/jonerow11/joneoas-an-officoiofree" tivster>t Jone as an Officoi (Free) pxter"t"p"> pdae v> href="/myoginnlyid,cap-4/jonerow11/1-yearoginnlyid,cap-deal" tivster>t 1 Year Sinnlyid,capoDeal pxter"t"p"> pdae v> href="/myoginnlyid,cap-4/i4s -creditd" tivster>t C4s Creditd pxter"t"p"> pdae<-ib> v> href="/myoginnlyid,cap-4/mydashboan{t tivster>t My Dashboan{ pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clalcec"> v> href="/myoginnlyid,cap-4/cho-ghogin-ptn{t tivster>t Cho-gh Pin-ptn{ pxter"t"p"> pdae v> href="/jomjsn-sot tivster>t Ssn-soiz pxter"t"p"> ster> pxter" ule<-ibbar" claorm:f"> v> href="/jomjsn-so/gin-forumd" tivster>t Forumd pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clalcec"> v> href="/jomjsn-so/communieut[ople-3" tivster>t Edit Avaear pxter"t"p"> pdae v> href="//wwwlcyimesceneing,/store/l{z-i.phpt tivster>t CSI Shop pxter"t"p">ivster> pxter" ule<-ibbar" claorm:f"> v> href="//wwwlcyimesceneing,/store/l{z-i.php?enu-_jsn-=l{z-i&cPath=66t tivster>t Lum-iol Testd pxter"t"p">ivpdae<-ib> v> href="//wwwlcyimesceneing,/store/l{z-i.php?enu-_jsn-=l{z-i&cPath=53" tivster>t Photography pxter"t"p">ivpdae<-ib> v> href="//wwwlcyimesceneing,/store/l{z-i.php?enu-_jsn-=l{z-i&cPath=51" tivster>t Prr:pmailwith Ink pxter"t"p">ivpdae<-ib> v> href="//wwwlcyimesceneing,/store/l{z-i.php?enu-_jsn-=l{z-i&cPath=59" tivster>t Prr:pmailwith Pow-he pxter"t"p">ivpdae<-ib> v> href="//wwwlcyimesceneing,/store/l{z-i.php?enu-_jsn-=l{z-i&cPath=50t tivster>t Scihnce Educecora pxter"t"p">ivpdae<-ib> v> href="//wwwlcyimesceneing,/store/l{z-i.php?enu-_jsn-=l{z-i&cPath=55t tivster>t B ivpdae<-ib> v> href="//wwwlcyimesceneing,/store/l{z-i.php?enu-_jsn-=l{z-i&cPath=22n tivster>t Clothmai pxter"t"p">ivpdae<-ib> v> href="//wwwlcyimesceneing,/store/l{z-i.php?enu-_jsn-=l{z-i&cPath=56t tivster>t Cyime Scene tape pxter"t"p">ivpdae<-ib> v> href="//wwwlcyimesceneing,/store/l{z-i.php?enu-_jsn-=l{z-i&cPath=52n tivster>t Evi-hncebBagd pxter"t"p">ivpdae<-ib> v> href="//wwwlcyimesceneing,/store/l{z-i.php?enu-_jsn-=l{z-i&cPath=58n tivster>t Evi-hncebTspad pxter"t"p">ivpdae<-ib> v> href="//wwwlcyimesceneing,/store/l{z-i.php?enu-_jsn-=l{z-i&cPath=57" tivster>t Forensic Lll-rmai pxter"t"p">ivpdae<-ib> v> href="//wwwlcyimesceneing,/store/l{z-i.php?enu-_jsn-=l{z-i&cPath=64t tivster>t Free CSI Vi-hod pxter"t"p">ivpdae<-ibbar" clalcec"> v> href="//wwwlcyimesceneing,/store/l{z-i.php?enu-_jsn-=l{z-i&cPath=47" tivster>t Gift Idead pxter"t"p">ivpdae v> href="/faqt tivster>t FAQ pxter"t"p"> xter> pxter" ule<-ibbar" claorm:f lcecs> v> href="/faq/lyime-scene-jobd" tivster>t Work al Cyime Scene pxter"t"p"> pdae
<"culecont>
>[Cyime Scene] Nt- vi-ho: Does DwderriKramoi krow whernlthooketam-inlcamo from? ph1/diviv>
xter>.ak"> xter>texts="one;text-alnter ce; 8px;padd 2ng:10us: enu{font-s iius: und-co l828282nnevemg altna"tant;he="43"ttrc="http://wwwlcyimesceneing,/mx}@m/ng,_com-acymai/rl(/templacyime_scene_news_1/lyime-scene-}.so"2011cial" eat;w="220"ttexts="btn{bordus: one;text-decoration:;" />epxter" p"> vit/headtdttexts="ody{font-famVn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282ny:in-ant;hei0us:t valt-aname="teat;w="32nedivemg altna"tbtn{bo="0"tant;he="129"ttrc="http://wwwlcyimesceneing,/mx}@m/ng,_com-acymai/rl(/templacyime_scene_news_1/-tophe_r1_c4cial" eat;w="29n /> vit/head/tred/tss,t> vit/head/tret"tret"tdtvalt-aname="ttexts="ody{font-fam Vn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282nnedivess,t btn{bo="0"tcell5C0;pad="0"tcellxtecpad="0"ttexts="ody{font-famVn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282nter{border-r-ute;width:ont;border-r-ist-stsoymd#EEE;border-r-und-coldfe2df;EEE;border--ute;width:ont;border--ist-stsoymd#EEE;border--und-coldfe2df;EEE;border-ist-stage:nont;boring-bo-ist-stage:noer{background-color:or:#ute;width:1"totret"tdttexts="ody{font-famVn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282nant;heigop:1" eat;w="2hnedi  vit/headtdttexts="ody{font-famVn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282ngin.verttext-almopdlolute;wi27hp:32px;heigop:1"headh2ttexts="ody{font-s i4p:1ody{fwnt;hei btld;iop-col828282:87% !importnedi DEAR Visitor, ph2headpttexts="ody{font-s iius: und-co l828282nnedi Lcec week, we moph iomeo lid progress bu erer{pad dropdthose one; ossssn-s Vn--n-aa Smith was getrmai, een that evi-hnce oglepothor new inal #ecora led lepoer{ to Billy Lee, who has more to dolwith this i4s than we knew aa orm:f.akpheadpttexts="ody{font-s iius: und-co l828282nnedi W tried to have eeothor culginsecora with Kenneth Lemmonst b i>ehat didn't work o i>quite like we'dtaoped.akpheadpttexts="ody{font-s iius: und-co l828282nnedi Ipdthis updemp, we talked to DwderriKramoi agaon reter ly because we're trypad to de cem-inlwhernlthooketam-inlcamo from, een thetaospitrtics an obvious posw:viso77}.so. Mr.iKramoi was hel=ful. S!im of. W at lecec have e lecd or two to follow up.akpheadpttexts="ody{font-s iius: und-co l828282nnedi  vipheadpheada href="http://wwwlcyimesceneing,/thobi4s /thobi4s efilese2/templt-info"> emg altna"tbtn{bo="0"tant;he="28"ttrc="http://wwwlcyimesceneing,/mx}@m/ng,_com-acymai/rl(/templacyime_scene_news_1/btn_recdmorecial" eat;w="166t texts="btn{bordus: one;text-decoration:;" />ep"> ppheadit/headtdttexts="ody{font-famVn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282nant;heigop:1" eat;w="3hnedi  vit/headtdttexts="ody{font-famVn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282n8px;padd2ng:10us:ant;heigop:1" eat;w="268nedivess,t btn{bo="0"tcell5C0;pad="0"tcellxtecpad="0"ttexts="ody{font-famVn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282nter{background-coleeeeee#EEE;borund-iminity:Arute;wi256ph:ont;borute;width:ont;borund-colcccccc:ont;borist-stsoymd#"totret"tdteat;w="10"ttexts="ody{font-fam Vn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282nnedi  vit/headtdttexts="ody{font-famVn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282n8px;padd5g:10us:t valt-aname="teat;w="236left"pttexts="one;text-alnter ce; left"a href="http://wwwlcyimesceneing,/docor:poiout-s/2110or:poiout--kramoi-2"> emg eat;w="240"tant;he="240"taltnaClick to view thetfollow-up r:poiout- with DwderriKramoi"ttrc="http://wwwlcyimesceneing,/pro/imastoriimadtop_doc/esanl-2grodwderr-kramoi.jpgt e;i{mnaClick to view thetfollow-up r:poiout- with DwderriKramoi"ttexts="btn{bordus: one;text-decoration:;" />ep"> ppheadpttexts="one;text-alnter ce; left"st--ngttexts="one;text-alnter ce; leWatch what DwderriKramoi said abo i>whethor anyoketsan-e was misw:ngtfrom thetaospitrt.akst--ng> ppheadit/headtdteat;w="10"ttexts="ody{font-fam Vn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282nnedi xter>texts="one;text-alnull-p"> vixter"t"pt/head/tred/tss,t> vit/headtdttexts="ody{font-famVn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282nant;heigop:1" eat;w="1hnedivxter>texts="one;text-alnull-p"> vixter"t"pt/head/tred/tss,t> vit/head/tret"tret"tdttexts="ody{font-fam Vn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282nnedi ess,t btn{bo="0"tcell5C0;pad="0"tcellxtecpad="0"ttexts="ody{font-famVn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282ntnt;border-r-ist-stsoymd#EEE;border--ist-stsoymd#EEE;borund-iminity:Arent;border-ist-stage:nont;boring-bo-ist-stage:noer{background-color:or:#ute;width:1ont;borute;width:ont;borund-coldfe2df;"tt"trttexts="y:in-ant;hei10us:tet"tdtctetool="5"ttexts="ody{font-famVn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282none;text-align:ce;n eat;w="598nedivxter>texts="one;text-alnull-p">vemg altna"tant;he="5"ttrc="http://wwwlcyimesceneing,/mx}@m/ng,_com-acymai/rl(/templacyime_scene_news_1/y:inacial" eat;w="565" />epxter" vit/head/tret"tret"tdteat;w="2hnttexts="ody{font-fam Vn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282nnedi xter>texts="one;text-alnull-p"> vixter"t"pt/headtdttexts="ody{font-famVn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282none;text-align:ce;8px;padding:10us:t valt-aname="teat;w="269left"peft"emg eat;w="12hntant;he="150t altnaWpor inal abo i>theti4s ? Ask thooDet-dirve"ttrc="http://wwwlcyimesceneing,/pro/imauniginsel/askedet-dirve/shorut-bl12hcial" e;i{mnaWpor inal abo i>theti4s ? Ask thooDet-dirve"t/>ebrt/>di Wpor more inal #ecora abo i>thetevi-hnce or thetwitnesses?vipheadphea Need lcec minute tips to hel= with your Whodunie Cnu{plt gn:ry?vipheadphea All you have to dolcs "a href="http://wwwlcyimesceneing,/askehern/atd-answn-s">Ask thooDet-dirve p">.akpheadpttexts="ody{font-s idus: iop-co rgb(130, 130, 130): one;text-alnter ce; leea Not e paid Cyime Scene memb_i yet? va href="http://wwwlcyimesceneing,/myoginnlyid,cap/jonerow11">Jone row p">.akpheadpt/headtdttexts="ody{font-famVn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282nute;wi2dth:" eat;w="2hnedi xter>texts="one;text-alnull-p"> vixter"t"pt/headtdttexts="ody{font-famVn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-corgb(130, 130, 130):8px;padding:10us:one;text-align:ce;vin.verttext-almopdlolute;wi26ius:nedi emg eat;w="12hntant;he="158t altnaVote in thooWhodunie Cnu{plt een Wcl" trc="http://wwwlcyimesceneing,/pro/imauniginsel/votel12hcial" />ebrt/>"peft"st--ng>ThooWhodunie Cnu{plt opens Thursdayakst--ng> brt/>"brt/>di Get ell thooanswn-s der-r, een you'll be gn:boed to wne a $15 ioupra al tho brt/>"a href="https://wwwlcyimesceneing,/store/l{z-i.phpt>Cyime Scene Store p">.akpheadp>di Frve lucky wnenn-s will be jsn-seed.akpheadit/headtdteat;w="2hnttexts="ody{font-fam Vn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282nnedi xter>texts="one;text-alnull-p"> vixter"t"pt/head/tret"trttexts="y:in-ant;hei10us:tet"tdtctetool="5"ttexts="ody{font-famVn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282none;text-align:ce;n eat;w="598nedivxter>texts="one;text-alnull-p">vemg altna"tant;he="5"ttrc="http://wwwlcyimesceneing,/mx}@m/ng,_com-acymai/rl(/templacyime_scene_news_1/y:inacial" eat;w="565" />epxter" vit/head/tret"tret"tdteat;w="2hnttexts="ody{font-fam Vn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282nnedi xter>texts="one;text-alnull-p"> vixter"t"pt/headtdtctetool="3"ttexts="ody{font-famVn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282n8px;paddi5g:10us:one;text-aljustify;n eat;w="558nedivp>di Compad this week, we're gopad to culeinue gxecurmai jsiew- warrpors to senlif we cer>ut-emp iomeoevi-hnce to tiooany of our san- susp-ses to Vn--n-aa Smith's mut;bo. W 're also gopad to talk to someoof those san- susp-se agaon een senlif we cer>culn-se thoodoes between thooevi-hnce we've iopn-seed to i-hntify thookillbo.akpheadp>di Do you know whookillbd Vn--n-aa Smith? W thmak we're getrmai cl .c to solvpad this i4s . Review>theti4s odocumhnts, een gn:ce thooWhodunie Cnu{plt before thoodeady:in, Visitor.akpheadp>di xter>texts="one;text-alnull-p">All thoobplt,epxter" ppheadp>di xter>texts="one;text-alnull-p">Det. Munphyakster" ppheadit/headtdteat;w="2hnttexts="ody{font-fam Vn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282nnedi xter>texts="one;text-alnull-p"> vixter"t"pt/head/tret"trttexts="y:in-ant;hei10us:tet"tdtctetool="5"ttexts="ody{font-famVn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282none;text-align:ce;n eat;w="598nedivxter>texts="one;text-alnull-p">vemg altna"tant;he="5"ttrc="http://wwwlcyimesceneing,/mx}@m/ng,_com-acymai/rl(/templacyime_scene_news_1/y:inacial" eat;w="565" />epxter" vit/head/tret"tret"tdteat;w="2hnttexts="ody{font-fam Vn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282nnedivxter>texts="one;text-alnull-p"> vixter"t"pt/headtdttexts="ody{font-famVn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282none;text-align:ce;8px;padd2ng:10us:t valt-aname="teat;w="269left"peft"xter>texts="one;text-alnull-p">vemg altna"tant;he="95"ttrc="http://wwwlcyimesceneing,/mx}@m/ng,_com-acymai/rl(/templacyime_scene_news_1/evi-hncecial" eat;w="110"t/>epxter" ppheadp>di xter>texts="one;text-alnull-p">Lemplt C4s Documhntsepxter" ppheadul> <-ibtexts="one;text-alnull-p"> t"a DwderriKramoi follow-up r:poiout-"p">ivpdae <-ibtexts="one;text-alnull-p"> t"a Billy Lee jsiew- invconoriim"p">ivpdae <-ibtexts="one;text-alnull-p"> t"a Richard Hayes follow-up r:poiout-"p">ivpdae <-ibtexts="one;text-alnull-p"> t"a Billy Lee follow-up r:poiout-"p">ivpdae  vixter"t"pt/headtdttexts="ody{font-famVn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-corgb(130, 130, 130):8px;padrderd2ng::8px;padrder-rrdus:8px;padring-bod2ng::8px;padrull-rdus:one;text-align:ce;vin.verttext-almopdlolute;wi26ius:nedi xter>texts="one;text-alnull-p">vemg altna"tant;he="95"ttrc="http://wwwlcyimesceneing,/mx}@m/ng,_com-acymai/rl(/templacyime_scene_news_1/communieucial" eat;w="110"t/>ebrt/>"ixter"eadp>texts="one;text-alnign:ce; 8px;padd 2ng:10us: enu{font-s iius: und-co l828282nn valt-aname="teat;w="269left"xter>texts="one;text-alnull-p">Visit thoova href="http://wwwlcyimesceneing,/communieut[oplet>Cyime Scene Communieu"p"> een thetva href="http://wwwlcyimesceneing,/forum/l{z-it>Cyime Scene Forumd"p"> to share your thou;hes abo i>theti4s .akster" ppheadit/headtdteat;w="2hnttexts="ody{font-fam Vn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282nnedi xter>texts="one;text-alnull-p"> vixter"t"pt/head/tret"tret"tdttexts="ody{font-fam Vn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282nnedi xter>texts="one;text-alnull-p"> vixter"t"pt/headtdtctetool="4t sexts="ody{font-famVn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282none;text-align:ce;n eat;w="598nedivxter>texts="one;text-alnull-p">vemg altna"tant;he="5"ttrc="http://wwwlcyimesceneing,/mx}@m/ng,_com-acymai/rl(/templacyime_scene_news_1/y:inacial" eat;w="565" />epxter" vit/headtdttexts="ody{font-fam Vn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282nnedi xter>texts="one;text-alnull-p"> vixter"t"pt/head/tret"tret"tdttexts="ody{font-fam Vn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282nnedi xter>texts="one;text-alnull-p"> vixter"t"pt/headtdtalt-anaign:ce"tctetool="3"ttexts="ody{font-famVn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-si0us:iop-col828282n8px;paddi5g:10us:nedi xter>texts="one;text-alnull-p">Cyime Scene • 3440 N 16th St #4, Phoenix, iZ 85016 • 623-565-8573vixter"t"pt/headtdttexts="ody{font-fam Vn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282nnedi xter>texts="one;text-alnull-p"> vixter"t"pt/head/tret"/tss,t> vit/head/tret"tr>texts="y:in-ant;hei10us:tet"tdttexts="ody{font-famVn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282ny:in-ant;hei0us:t valt-aname="edi xter>texts="one;text-alnull-p">vemg altna"tant;he="28"ttrc="http://wwwlcyimesceneing,/mx}@m/ng,_com-acymai/rl(/templacyime_scene_news_1/one;eninfcial" eat;w="6thn />vixter"t"pt/head/tret"tret"tdttexts="ody{font-famVn-dana, ily:Ar ial,Helvet ica,sans-s;enu{font-siius:iop-col828282n8px;padd2ng:10us:t eat;w="6thnhead> texts="one;text-alnull-p">Not r:poipltedtanymore? vixter"t"p"> vi">di xter>texts="one;text-alnull-p"> vixter" ppheadp>di xter>texts="one;text-alnull-p"> vixter" ppheadbrt/>"peft"ster>texts="one;text-alnull-p"> vixter" pphi emg er" claxtictt altna"ttrc="http://wwwlcyimesceneing,/mx}@m/ng,_com-acymai/pro/imastatticturecial" btn{bo="0"ttant;he="1"tteat;w="5hn />vi">
Pooch Sleuthsepxter" ph3nv> Msn-vixter"t"ul xter>ve>v/ae v>er" claid="nodenlyid,capa href="/poochor:pro" tivster>t C4s I:produnk-ac pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--info"> v>er" claid="nodenlyid,capa href="/poochotemplt-info" tivster>t Lemplt Info pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--info"> v>er" claid="nodenlyid,capa href="/kk2-recap" tivster>t C4s Recap pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v>er" claid="nodenlyid,capa href="/poochoevi-hncen tivster>t Evi-hnce pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v>er" claid="nodenlyid,capa href="/poochor:poiout-sn tivster>t I:poiout-s pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clasn-mial--sear"> v>er" claid="nodenlyid,capa href="/poochobios" tivster>t Bios pxter"t"p"> pdae<-ibbar" clalcec sn-mial--det-dirve"> v>er" claid="nodenlyid,capa href="/poochodet-dirves" tivster>t F-coDet-dirves Only pxter"t"p"> pdae
xter>New inal #ecora al Det-dirvesepxter" ph3nt"uliv> v>href="/thobi4s e2/i4s -det-dirves/5389-owp-kk2-ranty">vemg trc="/sodulxs/sod_raxo_ellsode/totet/tb.php?trc=/pro/imastoriimal .tdog/owp-kk2-ranty-thumb.jpg&w=200&h=150&zc=1" eat;w="2hhntant;he="150t e;i{mnaNnt;hbtnstcelebremp kidtanroes" altnaGrempfulvi"> p> >iv> v>href="/thobi4s e2/i4s -det-dirves/5389-owp-kk2-ranty">Nnt;hbtnstcelebremp kidtanroesvi"> ph4"t"p> >ivv>href="/thobi4s e2/i4s -det-dirves/5389-owp-kk2-ranty"ivpdaet"-iber" claellsode-irl(s>iv> v>href="/thobi4s e2/i4s -det-dirves/5387-owp-kk2-ariplt">vemg trc="/sodulxs/sod_raxo_ellsode/totet/tb.php?trc=/pro/imastoriimal .tdog/owp-kk2-ariplt-thumb.jpg&w=200&h=150&zc=1" eat;w="2hhntant;he="150t e;i{mnaMer>nabbedtinnabbedtinvi"> p> >iv> v>href="/thobi4s e2/i4s -det-dirves/5387-owp-kk2-ariplt">Mer>nabbedtin ph4"t"p> >ivv>href="/thobi4s e2/i4s -det-dirves/5387-owp-kk2-ariplt"ivpdaet"-iber" claellsode-irl(s>iv> v>href="/thobi4s e2/i4s -det-dirves/5386-ashoror:poiout-">vemg trc="/sodulxs/sod_raxo_ellsode/totet/tb.php?trc=/pro/imastoriimal .tdog/carl-ashorovi-ho.jpg&w=200&h=150&zc=1" eat;w="2hhntant;he="150t e;i{mnaCarl Ashor r:poiout-t altnaWhat did Carl Ashor have to say abo i>thetmisw:ngtdogs?" />vi"> p> >iv> v>href="/thobi4s e2/i4s -det-dirves/5386-ashoror:poiout-">Carl Ashor r:poiout-vi"> ph4"t"p> >ivv>href="/thobi4s e2/i4s -det-dirves/5386-ashoror:poiout-"ivpdaet"-iber" claellsode-irl(s>iv> v>href="/thobi4s e2/i4s -det-dirves/5385-ashorobio"> emg trc="/sodulxs/sod_raxo_ellsode/totet/tb.php?trc=/pro/imastoriimal .tdog/carl-ashorobio.jpg&w=200&h=150&zc=1" eat;w="2hhntant;he="150t e;i{mnaCarl Ashor bio" altnaCarl has lbd a difficult een not elways upsean;pad lifs" />vi"> p> >iv> v>href="/thobi4s e2/i4s -det-dirves/5385-ashorobio">Carl Ashor biovi"> ph4"t"p> >ivv>href="/thobi4s e2/i4s -det-dirves/5385-ashorobio"ivpdaet"-iber" claellsode-irl(s>iv> v>href="/thobi4s e2/i4s -det-dirves/5383-armst--ngor:poiout--2"> emg trc="/sodulxs/sod_raxo_ellsode/totet/tb.php?trc=/pro/imastoriimal .tdog/armst--ngor:poiout--2.jpg&w=200&h=150&zc=1" eat;w="2hhntant;he="150t e;i{mnaDet. Armst--ng r:poiout- #2" altnaDet. Armst--ng met egaon with the Kudzu Kids abo i>theirti4s " />vi"> p> >iv> v>href="/thobi4s e2/i4s -det-dirves/5383-armst--ngor:poiout--2">Det. Armst--ng r:poiout- #2vi"> ph4"t"p> >ivv>href="/thobi4s e2/i4s -det-dirves/5383-armst--ngor:poiout--2"ivpdaet"/ulet"p> >