Login

and (s="pubackgroundy:no"="pudy:no6o'); reiv class=ackgrounrpe="s">
ype=jteA iv>
break">
-moduletitle">Mn-m-module/duldul{margr ul.menu-main> u>-mi>-moduleti822-a eturn f/p ljsn_co>.coHome -module/dteAti822/dtln-modulewall al>-a eturn f/thmobn-ou2p ljsn_co>.coStpst Here -module/dteAtass=n-modulecontan-menu div">-modulettle/dtln-modulefsitiu>-a eturn f/thmobn-ou2/ay:inta>spp ljsn_co>.coLy:int I>sp -module/dteAti822/dtl>-a eturn f/thmobn-ou2/ri cpp ljsn_co>.coCn-oue= cp -module/dteAti822/dtl>-a eturn f/thmobn-ou2/bn-ouerovincep ljsn_co>.coErovince -module/dteAti822/dtl>-a eturn f/thmobn-ou2/bn-ous="sclogin-jljsn_co>.coI="sclogin -module/dteAti822/dtl>-a eturn f/thmobn-ou2/bn-oubion-jljsn_co>.coBiographien -module/dteAti822/dtln-modulelin-scontbrea-frd" tu>-a eturn f/thmobn-ou2/bn-oun,.list-in-jljsn_co>.coFno"D,.list-in Only -module/dteAti822/itleti822/dtln-modulewall al>-a eturn f/atd-quinta ljsn_co>.coAsk thm"D,.list-i -module/dteAtass=n-modulecontan-menu div">-modulettle/dtln-modulefsiti lin-l>-a eturn f/atd-quinta /atd-answabel ljsn_co>.coExamlay thm"Answabe -module/dteAti822/itleti822/dtln-modulewall al>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462p ljsn_co>.coPreroous Cn-oe -module/dteAtass=n-modulecontan-menu div">-modulettle/dtln-modulewall a:fsitiu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/mommymuial-=dalljsn_co>.coMommy Muial-=d bn-o -module/dteAtass=n-modulecontan-menu div">-modulettle/dtln-modulefsiti contbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/mommymuial-=d/mommyus="rpp ljsn_co>.coCn-ouI="rpdu"> spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/mommymuial-=d/mommyuerovincep ljsn_co>.coErovince -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/mommymuial-=d/mommyus="sclogin-jljsn_co>.coI="sclogin -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/mommymuial-=d/mommyubion-jljsn_co>.coBion -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/mommymuial-=d/mommyupfterp ljsn_co>.coPresn -module/dteAti822/dtln-modulelin-scontbrea-helsn-ia eturn f/preroousobn-os-1473587462/mommymuial-=d/mommyuseen andp ljsn_co>.coCn-ouSeen and -module/dteAti822/itleti822/dtln-modulewall al>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/se-shgoocdshgoocbn-op ljsn_co>.coSe-shgoo Dshgoo Cn-o -module/dteAtass=n-modulecontan-menu div">-modulettle/dtln-modulefsiti contbrea-a>spp>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/se-shgoocdshgoocbn-o/twodb-rus="rpp ljsn_co>.coCn-ouI="rpdu"> spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/se-shgoocdshgoocbn-o/twoan-db-ruerovincep ljsn_co>.coErovince -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/se-shgoocdshgoocbn-o/twoan-db-rus="sclogin-jljsn_co>.coI="sclogin -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/se-shgoocdshgoocbn-o/twoan-db-rubion-jljsn_co>.coBion -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/se-shgoocdshgoocbn-o/twoan-db-rupfterp ljsn_co>.coPresn -module/dteAti822/dtln-modulelin-scontbrea-helsn-ia eturn f/preroousobn-os-1473587462/se-shgoocdshgoocbn-o/twoan-db-ruseen andp ljsn_co>.coCn-ouSeen and -module/dteAti822/itleti822/dtln-modulewall al>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/kudzu-kidsobn-op ljsn_co>.coKudzu Kids Cn-o -module/dteAtass=n-modulecontan-menu div">-modulettle/dtln-modulefsiti contbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/kudzu-kidsobn-o/kudzukidsoa>sptp ljsn_co>.coSepst Here -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/kudzu-kidsobn-o/kudzu-chrononsip ljsn_co>.coCn-ouChrononsi -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/kudzu-kidsobn-o/kidsobn-ouerovincep ljsn_co>.coErovince -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/kudzu-kidsobn-o/kidsobn-ous="sclogin-jljsn_co>.coI="sclogin -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-biou>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/kudzu-kidsobn-o/kidsobn-oubion-jljsn_co>.coBiographien -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/kudzu-kidsobn-o/kidsobn-oupfterp ljsn_co>.coPresn -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-frd" tu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/kudzu-kidsobn-o/kidsobn-oun,.list-in-jljsn_co>.coFno"D,.list-in Only -module/dteAti822/dtln-modulelin-scontbrea-helsn-ia eturn f/preroousobn-os-1473587462/kudzu-kidsobn-o/kidsobn-ouseen andp ljsn_co>.coCn-ouSeen and -module/dteAti822/itleti822/dtln-modulewall al>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/beautybn-o-jljsn_co>.coBarbara Dubois Cn-o -module/dteAtass=n-modulecontan-menu div">-modulettle/dtln-modulefsiti contbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/beautybn-o/beautyoa>sptp ljsn_co>.coSepst Here -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spp>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/beautybn-o/beautyochrononsip ljsn_co>.coDubois Cn-ouChrononsi -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/beautybn-o/beautyoerovincep ljsn_co>.coErovince -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/beautybn-o/beautyos="sclogin-jljsn_co>.coI="sclogin -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-biou>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/beautybn-o/beautyobion-jljsn_co>.coBiographien -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/beautybn-o/beautyopfterp ljsn_co>.coPresn -module/dteAti822/dtln-modulelin-scontbrea-helsn-ia eturn f/preroousobn-os-1473587462/beautybn-o/beautyoseen andp ljsn_co>.coCn-ouSeen and -module/dteAti822/itleti822/dtln-modulewall al>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/izardbn-o-jljsn_co>.coIzard Finner Muial- Cn-o -module/dteAtass=n-modulecontan-menu div">-modulettle/dtln-modulefsiti contbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/izardbn-o/izardoerovincep ljsn_co>.coErovince -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/izardbn-o/izardos="sclogin-jljsn_co>.coI="sclogin -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-biou>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/izardbn-o/izardobion-jljsn_co>.coBiographien -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/izardbn-o/izardopfterp ljsn_co>.coPresn -module/dteAti822/dtln-modulelin-scontbrea-helsn-ia eturn f/preroousobn-os-1473587462/izardbn-o/izardoseen andp ljsn_co>.coCn-ouSeen and -module/dteAti822/itleti822/dtln-modulewall al>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/kelly-mitioobn-op ljsn_co>.coKelly Mitio Cn-o -module/dteAtass=n-modulecontan-menu div">-modulettle/dtln-modulefsiti contbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/kelly-mitioobn-o/housewifeoa>sptp ljsn_co>.coSepst Here -module/dteAti822/dtl>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/kelly-mitioobn-o/housewifeochrononsip ljsn_co>.coCn-ouChrononsi -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/kelly-mitioobn-o/housewifeoerovincep ljsn_co>.coErovince -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/kelly-mitioobn-o/housewifeos="sclogin-jljsn_co>.coI="sclogin -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-biou>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/kelly-mitioobn-o/housewifeobion-jljsn_co>.coBiographien -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/kelly-mitioobn-o/housewifeopfterp ljsn_co>.coPresn -module/dteAti822/dtln-modulelin-scontbrea-helsn-ia eturn f/preroousobn-os-1473587462/kelly-mitioobn-o/housewifeoseen andp ljsn_co>.coCn-ouSeen and -module/dteAti822/itleti822/dtln-modulewall al>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/fili classljsn_co>.coAndrew Flay Cn-o -module/dteAtass=n-modulecontan-menu div">-modulettle/dtln-modulefsiti contbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/fili cla/thmhan6Jn>sptp ljsn_co>.coSepst Here -module/dteAti822/dtl>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/fili cla/filiochrononsip ljsn_co>.coCn-ouChrononsi -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/fili cla/thmhan6Jerovincep ljsn_co>.coErovince -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/fili cla/thmhan6Js="sclogin-jljsn_co>.coI="sclogin -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/fili cla/thmhan6Jbion-jljsn_co>.coBiographien -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/fili cla/thmhan6Jpfterp ljsn_co>.coPresn -module/dteAti822/dtln-modulelin-scontbrea-helsn-ia eturn f/preroousobn-os-1473587462/fili cla/thmhan6Jseen andp ljsn_co>.coCn-ouSeen and -module/dteAti822/itleti822/dtln-modulewall al>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/lauriecdshieimagalassljsn_co>.coLaurie Dshieim Cn-o -module/dteAtass=n-modulecontan-menu div">-modulettle/dtln-modulefsiti contbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/lauriecdshieimagala/buckeargisptp ljsn_co>.coSepst Here -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spp>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/lauriecdshieimagala/buckearchrononsip ljsn_co>.coCn-ouChrononsi -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/lauriecdshieimagala/buckearerovincep ljsn_co>.coErovince -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/lauriecdshieimagala/buckears="sclogin-jljsn_co>.coI="sclogin -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/lauriecdshieimagala/buckearbion-jljsn_co>.coBiographien -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/lauriecdshieimagala/buckearpfterp ljsn_co>.coPresn -module/dteAti822/dtln-modulelin-scontbrea-helsn-ia eturn f/preroousobn-os-1473587462/lauriecdshieimagala/buckearseen andp ljsn_co>.coCn-ouSeen and -module/dteAti822/itleti822/dtln-modulewall al>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/shawagalassljsn_co>.coJerry Shaw Cn-o -module/dteAtass=n-modulecontan-menu div">-modulettle/dtln-modulefsitil>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/shawagala/shawagisptp ljsn_co>.coSepst Here -module/dteAti822/dtl>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/shawagala/shawaerovincep ljsn_co>.coErovince -module/dteAti822/dtl>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/shawagala/shawas="sclogin-jljsn_co>.coI="sclogi -module/dteAti822/dtl>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/shawagala/shawabion-jljsn_co>.coBiographien -module/dteAti822/dtl>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/shawagala/shawapfterp ljsn_co>.coPresn -module/dteAti822/dtl>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/shawagala/shawaseen andp ljsn_co>.coCn-ouSeen and -module/dteAti822/dtln-modulelin-l>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/shawagala/shawaname=ljsn_co>.coAsk thm"D,.list-i -module/dteAti822/itleti822/dtln-modulewall al>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/maxwellagalassljsn_co>.coMaxwell Cn-o -module/dteAtass=n-modulecontan-menu div">-modulettle/dtln-modulefsiti contbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/maxwellagala/ska"scagisptp ljsn_co>.coSepst Here -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/maxwellagala/ska"scaerovincep ljsn_co>.coErovince -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/maxwellagala/ska"scas="sclogin-jljsn_co>.coI="sclogin -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/maxwellagala/ska"scabion-jljsn_co>.coBion -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/maxwellagala/ska"scapfterp ljsn_co>.coPresn -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-helsn-ia eturn f/preroousobn-os-1473587462/maxwellagala/ska"scaseen andp ljsn_co>.coCn-ouSeen and -module/dteAti822/dtln-modulelin-l>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/maxwellagala/ska"scaname=ljsn_co>.coAsk thm"D,.list-i -module/dteAti822/itleti822/dtln-modulewall al>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/coy:inagalassljsn_co>.coDiaay Coy:in Cn-o -module/dteAtass=n-modulecontan-menu div">-modulettle/dtln-modulefsiti contbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/coy:inagala/coy:inagisptp ljsn_co>.coSepst Here -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/coy:inagala/coy:inaerovincep ljsn_co>.coErovince -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/coy:inagala/coy:inas="sclogin-jljsn_co>.coI="sclogin -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/coy:inagala/coy:inabion-jljsn_co>.coBion -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/coy:inagala/coy:inapfterp ljsn_co>.coPresn -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-helsn-ia eturn f/preroousobn-os-1473587462/coy:inagala/coy:inaseen andp ljsn_co>.coCn-ouSeen and -module/dteAti822/dtln-modulelin-l>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/coy:inagala/coy:inaname=ljsn_co>.coAsk thm"D,.list-i -module/dteAti822/itleti822/dtln-modulewall al>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/ledbe!/stbn-oe=ljsn_co>.coJasmlay Ledbe!/st Cn-o -module/dteAtass=n-modulecontan-menu div">-modulettle/dtln-modulefsiti contbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/ledbe!/stbn-o/plin-icagisptp ljsn_co>.coSepst Here -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/ledbe!/stbn-o/plin-icaerovincep ljsn_co>.coErovince -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/ledbe!/stbn-o/plin-icas="sclogin-jljsn_co>.coI="sclogin -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/ledbe!/stbn-o/plin-icabion-jljsn_co>.coBion -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/ledbe!/stbn-o/plin-icapfterp ljsn_co>.coPresn -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-helsn-ia eturn f/preroousobn-os-1473587462/ledbe!/stbn-o/plin-icaseen andp ljsn_co>.coCn-ouSeen and -module/dteAti822/dtln-modulelin- contbrea-frd" tu>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/ledbe!/stbn-o/plin-icaname=ljsn_co>.coAsk thm"D,.list-i -module/dteAti822/itleti822/dtln-modulelin-u>-a eturn f/preroousobn-os-1473587462/colord"e=ljsn_co>.coVogi Cn-ouArcht-in -module/dteAti822/itleti822/dtln-modulewall al>-a eturn f/ass="btn btn-primp ljsn_co>.coS"btn bbo -module/dteAtass=n-modulecontan-menu div">-modulettle/dtln-modulewall a:fsitiu>-a eturn f/ass="btn btn-primary ">Log i=ljsn_co>.coJy " Now! -module/dteAtass=n-modulecontan-menu div">-modulettle/dtln-modulefsitiu>-a eturn f/ass="btn btn-primary ">Log ary "ana-aun,.list-ii=ljsn_co>.coJy " as a"D,.list-i (Paid) -module/dteAti822/ltl>-a eturn f/ass="btn btn-primary ">Log ary "ana-an-officscafreii=ljsn_co>.coJy " as an Officsc (Frei) -module/dteAti822/ltln-modulelin-u>-a eturn f/ass="btn btn-primary ">Log a1-years="btn btn-prideali=ljsn_co>.co1 Year S"btn btn-pr"D,al -module/dteAti822/itleti822/dtl>-a eturn f/ass="btn btn-primabn-o-creditrp ljsn_co>.coCn-ouCreditr -module/dteAti822/dtl>-a eturn f/ass="btn btn-primamydashboa"0" ljsn_co>.coMy Dashboa"0 -module/dteAti822/dtln-modulelin-u>-a eturn f/ass="btn btn-primachshgoiv>
ljsn_co>.coChshgo e="passw -module/dteAti822/itleti822/dtln-modulewall al>-a eturn f/jom="cleap ljsn_co>.coS"cleaizo -module/dteAtass=n-modulecontan-menu div">-modulettle/dtln-modulefsitiu>-a eturn f/jom="clea/" vaforumrp ljsn_co>.coForumr -module/dteAti822/dtln-modulelin-u>-a eturn f/jom="clea/communiFu"/ople-3p ljsn_co>.coEdit Ava>sp -module/dteAti822/itleti822/dtln-modulewall al> -a eturn f/ Tcl>
 • -modulettle/dtln-modulefsitiu> -a eturn f/ Tcl>
 • .coLumlaol Testr -module/dteAjsi822/dtl> -a eturn f/ Tcl>
 • .coPhotography -module/dteAjsi822/dtl> -a eturn f/ Tcl>
 • .coPrs="ing wder/Ink -module/dteAjsi822/dtl> -a eturn f/ Tcl>
 • .coPrs="ing wder/Pow" t -module/dteAjsi822/dtl> -a eturn f/ Tcl>
 • .coSciince Educn-mod -module/dteAjsi822/dtl> -a eturn f/ Tcl>
 • .coBul.mBagr -module/dteAjsi822/dtl> -a eturn f/ Tcl>
 • .coClothing -module/dteAjsi822/dtl> -a eturn f/ Tcl>
 • .coCl> Sli c tape -module/dteAjsi822/dtl> -a eturn f/ Tcl>
 • .coErovincemBagr -module/dteAjsi822/dtl> -a eturn f/ Tcl>
 • .coErovincemTl ar -module/dteAjsi822/dtl> -a eturn f/ Tcl>
 • .coForensic Lreaking -module/dteAjsi822/dtl> -a eturn f/ Tcl>
 • .coFrei CSI Vovior -module/dteAjsi822/dtln-modulelin-u> -a eturn f/ Tcl>
 • .coGift Idear -module/dteAjsi822/itleti822/dtln-modulewall al>-a eturn f/faqp ljsn_co>.coFAQ -module/dteAtoduln-modulecontan-menu div">-modulettle/dtln-modulefsiti lin-l>-a eturn f/faq
 • -
 • .coWork
  Sli c -module/dteAti822/itleti822/itlet>
 • cn-moduln-moduleconthasbreak "> cn-modu_ropdown-modulevertical bodiv>
  lassoss="jscn-malay-oconthorizn-mallayou- contoss="jscn-malay-1 vertical bodiv> Mn-m-module/duldul{margr ul.> u>-mi>-moduleti822.coThy Cn-o"D,.ailr -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/clasbion-jljsn_co>.coBion -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/claserovincep ljsn_co>.coErovince -module/dteAti822/dtln-module/ge:hovid"> tstyle-brea-a>spu>-a -module/ge:hovubmit" clclass="sclogin-jljsn_co>.coI="sclogin -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a eturn f/claspfterp ljsn_co>.coPresn -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-helsn-ia eturn f/classol-ii=ljsn_co>.coCn-ouSeen and -module/dteAti822/dtln-modulelin- contbrea-frd" tu>-a eturn f/clarounname=ljsn_co>.coAsk thm"D,.list-i -module/dteAti822/itlet>
  /drean>emul?mode=componl a&prs="=1&layou-=defaula&pmg{=="s"> w="iow.open(this.turn,'w="2','a>stus=no,v id="j=no,sc.pnd="js=yes,s"> ="j=no,r ul="j=no,resizpx 4=yes,(70,1=6m0, input=480,jsn-maories=no,locn-mod=pt: JSNUtils.setTempSNUlt eofrdlow class=n-modulebrea-prs="l>- lreturn f/componl a/muiato/?mode=componl a&}.apay:i=jn-remember" &link=a7ee27f9079cee7984abb46acdfa46cd2baee2eplus"> w="iow.open(this.turn,'w="2','(70,1=400, input=350,r ul="j=yes,resizpx 4=yes: JSNUtils.setTempSNUlt eofrdlow class=n-modulebrea-envelopel>-
  Ruthie Foremulnss thm"fb-r surg> pvaformed procedures."D,.list-in Armse.png .3),Murphyns="sclogied heruatmthm"Yoknap="swpha County Sh0 0 f’s"D,waltr ut. Thy s="sclogi was ng-biald wder/wdeyle>’s"knowledge .3),ceak ut.-
  Pasponidults: D,.list-i T. Armse.png 22 D,.list-i S.,Murphy 22 Ruthie Foremul 22 D,.list-i Murphy em>: Hedlo, Ms."Foremul. Thael{hdiv assing il. I’m"D,.list-i Murphy. Thss is"D,.list-i Armse.png. We’-i got a.sgi quinta {hdiv you.Ruthie Foremul em>: Good moaning,"D,.list-in.D,.list-i Murphy em>: Would you pl32px a>ste yourype=" .3),nues" adiv ouryng-bias?Ruthie Foremul em>: Myype=" is"Ruthie Foremul, .3),Iitlvouatm67 Stewpst Street hery s= Oxdivd.D,.list-i Murphy em>: Whatmexd">ly is"youry-4px 50%uatmthm"hospimal?Ruthie Foremul em>: I’m"thm"fb-r surg> D,.list-i Murphy em>: Which mea {hwhat?Ruthie Foremul em>: I innmg{"thm"nur-os, -prise{"thm"quality of call, .ssig= OR"nur-os, keep ulns=vl aory of supplios, id(0cn-mods, .3),equipr ut.D,.list-i Murphy em>: That’s"a big job.Ruthie Foremul em>: That’s"thm"job.D,.list-i Murphy em>: So"how lpng have you"known Dr. Veronona Smder?Ruthie Foremul em>: I iet her s= 2006 and (sshm"opened heru">D,.list-i Murphy em>: A3),what was youryNUln-modship wder/Dr. Smder?Ruthie Foremul em>: Sh0st" d ourysurg> to t> ,btn I s="scd">ld wder/heruocbn-modally.D,.list-i Murphy em>: OK. Whatmwas shm"lik to workRuthie Foremul em>: Dr. Smder "/dopriy hmod a>sndaiasadiv epriy-linthatmshm"workld wder.D,.list-i Armse.png em>: So"shm"was a"ppla?Ruthie Foremul em>: All clarous have requirem utsadiv thmiv aslloaguin .3),thmiv id(0cnl suppost a>sff. As"nur-os, it’s"ouryNol to ensurinthatmthmy gt-i thm"priy bint p="ihovicall.D,.list-i Murphy em>: Whatmwould h> ing a>sndaias?Ruthie Foremul em>: Thery all procedures s= passwadiv any physoniulnto frdlow s= thatmt"sc of situn-mod.D,.list-i Armse.png em>: DmarDr. Smder eprist" thosl procedures?Ruthie Foremul em>: Sh0sdid.D,.list-i Armse.png em>: How ond a?Ruthie Foremul em>: I’m"not suri.D,.list-i Armse.png em>: Morinthanse;"e?Ruthie Foremul em>: Yin.D,.list-i Armse.png em>: A3),what wery heru"oapays="s?Ruthie Foremul em>: It’s"not D,.list-i Murphy em>: OK. Hypothmt> Ruthie Foremul em>: I= thl past, thlry have bio:1so"t physoniul{hwho have ocbn-modally.sgltmthatmthm"id(0cnl suppost a>sff could h>ve pvaformed at a.hmoderuasswo.D,.list-i Murphy em>: Would thosl physoniul{hhave bio:1break abou- that?Ruthie Foremul em>: Myypur-os all thm"bint s= thm"b/style>. Unfortunltwly, thlry all so"t clarous whosl communicn-mod skills alln’t as good as"thmy could bi.D,.list-i Murphy em>: So"how wery thmpx aitun-modsst"ually.resol-id?Ruthie Foremul em>: U"ually.wder/a aiapal conprisn-mod.D,.list-i Armse.png em>: A3),who:1a conprisn-modmwouldn’t do it?Ruthie Foremul em>: So"t may.sgea thm"need to s=vol-i innmg{r ut.D,.list-i Armse.png em>: Mnnmg{r ut mea ing you?Ruthie Foremul em>: So"ttli> . Ocbn-modally.ansadsinise-srou,st"ually.Mr. Kre="u,swould bg-b=" i=vol-id.D,.list-i Armse.png em>: That couldn’t have made you"l logpriy good to yourybos-os, who:1a clarou coapays=ed abou- you"iv youry-/ople.Ruthie Foremul em>: Myyinnmg{us have neprisquinta ed my profle>modalism"iv my abilitios.D,.list-i Murphy em>: Of cour-ounot. So, b="fos stmt"s0cnl thatmthmpx aitun-modsswery t"ually.resol-idmthos way? By asking innmg{r ut to id(0)te?Ruthie Foremul em>: Diffe:hoviphysoniul{hhave diffe:hoviworking a>yl> . We—so"t prefe: to have thm".ssia>sncc of amthord walty. Othlrs prefe: th0sdin-ma > D,.list-i Armse.png em>: Which do you prefe:?Ruthie Foremul em>: I= my expvaiince, thl pvasboalitios.i=vol-id d,.lrmlay which > fuo.D,.list-i Armse.png em>: Which > Ruthie Foremul em>: Wwadiuiv ct helpfuo to utiaizo thl thord walty.D,.list-i Armse.png em>: So"what you’ll saying is"that Dr. Smder was a"ppla s= thm"neckhwho whovicrying to innmg{r ut who:eprisshm"didn’t lik so"tthing.Ruthie Foremul em>: I don’t beliove that’s"what I said.D,.list-i Armse.png em>: Bu- that’s"what you mea - though, isn’t it?Ruthie Foremul em>: Dr. Smder had.ansexd">ing pvasboality. That’s"trui.D,.list-i Armse.png em>: DmarDr. Smder goicrying to innmg{r ut who: Dshieily Lemmodssdiid?Ruthie Foremul em>: Betwio:1HIPAA.reguln-mods .3),thm lawsuit, I’m"afraid I D,.list-i Murphy em>: Wery you atmthm"hospimal v clhm"day.ct h> Ruthie Foremul em>: I was s= thm"hospimal bothclhm"day.of thl procedure .3),thm day.that Mtn. Lemmodssv> Ruthie Foremul em>: I can’t comm utav clhm"specifics of amp="ihov’s"treatr ut.D,.list-i Murphy em>: OK. Weil, it’s"ouryuivvas>snding that Dshieily Lemmodsssuffe:hd ampvafora>ld bowel whensshm"ce=" in—whovis= div ayNoutinl procedure. Sh0sbg-e=" sept> .3),ay:irsdiid. Would you say.that’s"accura>l?Ruthie Foremul em>: That cansh> D,.list-i Armse.png em>: How ond a?Ruthie Foremul em>: Le- than 1%.of thl tli>.D,.list-i Armse.png em>: So Dr. Smder Ruthie Foremul em>: I wasn’t thlr>.D,.list-i Murphy em>: How dmarDr. Smder Ruthie Foremul em>: As you’d expvct, shm"was upset, especially.whensthl p="ihoviv> D,.list-i Armse.png em>: Wery you -linof thosl p/ople?Ruthie Foremul em>: I had.to ask thmm.to keep it dowl. It’s"not good div ayp="ihov’s"a>ste of m="i to hear a physoniulnspeaking lik that in.sroutavf othmv id(0cnl profle>modals.D,.list-i Armse.png em>: How was shm"speaking to thmm?Ruthie Foremul em>: As I said, shm"was upset.D,.list-i Armse.png em>: How could you twll?Ruthie Foremul em>: Hmv voicm"was raisid. Hmv ull- was ngd. Sh0swas gintaculn-mng. That sost of thing.D,.list-i Murphy em>: Whensyou sai),that othmv pelrs ialliod ariuiv Dr. Smder, you mea - othmv physoniul{,"didn’t you?Ruthie Foremul em>: Yin.D,.list-i Murphy em>: Whatmabou- the othmv id(0cnl profle>modals atmthm"hospimal:"nur-os, physoniul’s"assia>snts, etc,.lra? Dmarthmy ially ariuiv h"u too?Ruthie Foremul em>: I beliove Dr. Smder was colo s="scintod in.ceakulaing wder/herupelrs.D,.list-i Armse.png em>: Mea ing shm"only ca:hd abou- what othmv clarous hai to say?Ruthie Foremul em>: That’s"ond amthm"bn-o.D,.list-i Armse.png em>: Is"that bg-et" shm"blamed afnur-oudiv what h> Ruthie Foremul em>: I couldn’t say.D,.list-i Murphy em>: DmarDr. Smder ond amblame afnur-ouwhensthingssdidn’t go as expvctid?Ruthie Foremul em>: I couldn’t say.D,.list-i Armse.png em>: Cansyou say.what’s"going to h> Ruthie Foremul em>: You’d have to ask thm lawyers"that.D,.list-i Armse.png em>: Whatmdo you think should h> Ruthie Foremul em>: Thm"same thinguthatmI’-i always"thought. Thyy should do"whatepri’s"fai adiv epriy-li.D,.list-i Armse.png em>: What’s"youryimprek>mod of Kenneer Lemmods?Ruthie Foremul em>: I D,.list-i Armse.png em>: Have you"eprismalkld to him?Ruthie Foremul em>: I beliove I exprek>ed my ceadolinces to him and (shos wifl pasD,.list-i Armse.png em>: I bet he’s"not a big fansef Dr. Smder’s.Ruthie Foremul em>: I wouldn’t be surprisid.D,.list-i Armse.png em>: I getmthm"sgeainguthatmyou’ll not a big fansef Dr. Smder’s eithlr.Ruthie Foremul em>: Whatmdiffe:hoci d-es thatmmakl now?D,.list-i Armse.png em>: Weil, maybl noli. Or maybl it"gave you".3),Mr. Lemmods so"t commod riptnd.Ruthie Foremul em>: If that wery trui, I’d imaginl Mr. Lemmods has a"great muly.sriends.D,.list-i Murphy em>: Dmaryou"noticm"ulythingudiffe:hoviin Dr. Smder’s behavior s= thm"sgw days befolo hmv c,aer?Ruthie Foremul em>: Isdidn’t s="scd"> wder/heruo:1a caner basia,btn I D,.list-i Murphy em>: Weil, what dmaryou think whensshm—you heardsshm’),cemmdetod suicide?Ruthie Foremul em>: I"thought it"must be priy hardso:1herufanner.D,.list-i Murphy em>: Do you know"herufanner?Ruthie Foremul em>: No.D,.list-i Murphy em>: Wery you surprisid that shm’),kill"herself?Ruthie Foremul em>: You"neprisknow"what ampvasolnss cappx 4sef uivva"a>rek>.D,.list-i Murphy em>: Was Dr. Smder uivva"a>rek>?Ruthie Foremul em>: I woulds> D,.list-i Murphy em>: Othlr tha= thm"Dshieily Lemmods aitun-mod .3),thm malpcd">icm"suit, do you know"of alythinguels that would’-i bio:1-et"inguhlr a>rek>?Ruthie Foremul em>: Dr. Smder dmarnot ceafide s= i>.D,.list-i Armse.png em>: Couldsso"t-linhave bio:1harassinguhlr?Ruthie Foremul em>: I wouldn’t know.D,.list-i Armse.png em>: Or, -b=" od. You"haven’t heardsalythinguthrough,thm grapevinl?Ruthie Foremul em>: I know"so"t ul. slashmv h"u tires a coupal of weeks ago, b="fIs> upid prank. Is"that what you mea ?D,.list-i Armse.png em>: That’s"dllmyou’vm"fb-rdsabou-?Ruthie Foremul em>: Was thlr so"tthinguels ?D,.list-i Murphy em>: Wherm"wery you thm nreak that Dr. Smder dmid?Ruthie Foremul em>: I was atmthm"hospimal. I whoviho"tadiv supp"u,s>3),thmn I ca"tabac= to checkho:1a p="ihov.D,.list-i Murphy em>: A3),what t> dmaryou fidally.leave thm"hospimal?Ruthie Foremul em>: It was well and (smidnreak.D,.list-i Armse.png em>: That’s"dllmwe’-i got div you. We > Ruthie Foremul em>: Thael you. Goodbye,"D,.list-in.
  breaksovisn-ml a_ropdowodiv>
  div> class=n-modulecontopdownbreal>Db-r Dlarou-moduletih3la>-odulnsa_pro_',n-menu div-wall al ul{margin-l,n-menu div">Mn-m-module/duldul{margr ul.sovir ul r ul.brear ul r ul.richr ul> u>-mi>-moduleti822.coThy Cn-o"D,.ailr -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a e="YouTlassnodetn btn-prubmit" clclasbion-jljsn_co>.coBion -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a e="YouTlassnodetn btn-prubmit" clclaserovincep ljsn_co>.coErovince -module/dteAti822/dtln-module/ge:hovid"> tstyle-brea-a>spu>-a -modulelassnodetn btn-pr /ge:hovubmit" clclass="sclogin-jljsn_co>.coI="sclogin -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a -modulelassnodetn btn-prubmit" clclasprek>p ljsn_co>.coPresn -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-helsn-ia -modulelassnodetn btn-prubmit" clclassol-ii=ljsn_co>.coCn-ouSeen and -module/dteAti822/dtln-modulelin- contbrea-frd" tu>-a -modulelassnodetn btn-prubmit" clclarounname=ljsn_co>.coAsk thm"D,.list-i -module/dteAti822/itlet>
  class=n-modulecontopdownbreal>Pooch Sleuths-moduletih3la>-odulnsa_pro_',n-menu div-wall al ul{margin-l,n-menu div">Mn-m-module/duldul{margr ul.sovir ul r ul.brear ul r ul.richr ul> u>-mi>-moduleti822spu>-a -modulelassnodetn btn-prubmit" clpoochss="rpp ljsn_co>.coCn-ouI="rpdu"> spp>-a -modulelassnodetn btn-prubmit" clpoochsay:isars=fpp ljsn_co>.coLy:isauI=fo -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spp>-a -modulelassnodetn btn-prubmit" clkk2-recap="ljsn_co>.coCn-ouRecap -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a -modulelassnodetn btn-prubmit" clpoochserovincep ljsn_co>.coErovince -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a -modulelassnodetn btn-prubmit" clpoochss="sclogin-jljsn_co>.coI="sclogin -module/dteAti822/dtln-modulecontbrea-a>spu>-a -modulelassnodetn btn-prubmit" clpoochsbion-jljsn_co>.coBion -module/dteAti822/dtln-modulelin- contbrea-d,.list-iu>-a -modulelassnodetn btn-prubmit" clpoochsd,.list-irp ljsn_co>.coFor"D,.list-in Only -module/dteAti822/itlet>
  > New s=divmn-mod div D,.list-in-moduletih3l/duldul{margdllopde-}}.al> > return f/thmobn-ou2abn-o-d,.list-ir/5389-owp-kk2-waltyt-jamgript:v/opdowns/opd_raxo_dllopde/v ids/tb.php?ipt:/imagns/stolins/lostdog/owp-kk2-walty-thumb.jpg&w=200&h=150&zc=1" (70,1="200ubminput="150p s"> l kid h"uoirp alt="Gra>lfuo dog owners"fête thm"Kudzu Kidsass=dteAti>/dh4pan> clreturn f/thmobn-ou2abn-o-d,.list-ir/5389-owp-kk2-waltyt-Ninpubous celebra>l kid h"uoirdteAtih4e/dt> /dh4pan> clreturn f/thmobn-ou2abn-o-d,.list-ir/5387-owp-kk2-arcintt-Ms=nnabbod in.dognapping schir dteAtih4e/dt> /dh4pan> clreturn f/thmobn-ou2abn-o-d,.list-ir/5386-ashmrss="sclogit-Carl Ashmr s="sclogidteAtih4e/dt> > return f/thmobn-ou2abn-o-d,.list-ir/5385-ashmrsbiou>-amgript:v/opdowns/opd_raxo_dllopde/v ids/tb.php?ipt:/imagns/stolins/lostdog/carl-ashmrsbio.jpg&w=200&h=150&zc=1" (70,1="200ubminput="150p s"> snding lif p s=dteAti>/dh4pan> clreturn f/thmobn-ou2abn-o-d,.list-ir/5385-ashmrsbiou>Carl Ashmr biodteAtih4e/dt> -amgript:v/opdowns/opd_raxo_dllopde/v ids/tb.php?ipt:/imagns/stolins/lostdog/armse.pngss="sclogi12.jpg&w=200&h=150&zc=1" (70,1="200ubminput="150p s"> /dh4pan> clreturn f/thmobn-ou2abn-o-d,.list-ir/5383-armse.pngss="sclogi12u>D,.. Armse.png s="sclogi #2dteAtih4e/dt>div> divoduleCountdowl until Cn-o Officscs git new s=divmn-mod oduledivodulnsa_pbigbefolo860">divbrs=dbrs=divodulnsa_pbigtli>860"> odulediv oduledivodulnsa_pbigand (860"dul{margcdub_noli">div odulediv >
  div> Have asquinta "iv a .lihnicnl issu ?-a -modulefcp_opdeap turn f/componl a/flexbreatactplus/?logi=reatact&mode=componl a&ceafig_e="t=pSNUlt {han6ll-l 'ifre="', size: {x: 450, y: 500}}l> lamgript:v/imagns/unt-irsal/emuia/emuiatbrea.pnge=s=dteAtipodivpp183pxlegin--alren: li /st;">Lit us"knowbtn wm"bn:1help p>
  > pan> >->
  >/dh4pan> d="smppx 4s-nu divro return fi Tcl>
 • m/111Be asD,.list-i/111//111Be thm"fsitisto se{"thm"ay:isa aa-o s=divmn-mod 11//111Ask thm"d,.list-i quinta {habou- the aa-o 11//111$7 div a 6 mn-mh nol-recurring s"btn btn-pr 11/ return fi Tcl>
 • S"btn bbe Now >/dh4pan> d="smppx 4s-nu divro return fi Tcl>
 • Log ary "ana-an-officscafreii>m/111Be an Officsc/111//111Post assml asho:1aa-o documl as 11//111Earn Cn-o Creditr 11//111Pasponidute s= the Cl> Sli c CommuniFu. 11/ return fi Tcl>
 • Log ary "ana-an-officscafreiipan>Regis/st Now >/dh4pan> d="smtpx 4s-su divro return fi Tcl>
 • m/111Be asD,.list-i/111//111Tisa drt-i asD,.list-i-asswo s"btn btn-pr wder/no risk/11//111Sig= up div a 6-mn-mh s"btn btn-pr atmthm"regulnr ra>l of $7.00,s>3),git a 30-day.frei tallm/11//111Csnccl wders= 30 days .3),you wdll not be charged/11/ return fi Tcl>
 • S"btn bbe Now dteAjsidiv /didiv /di822/ uldul{margsprockeartpx 4s-paginn-mod-hidden">/ dtle="YouTdist-i d="smtpx 4s-pmg{==1">dodul>1
 • class=n-modulecontopdownbreal>Adsinise-srmod-odulnsa_pro_',n-menu div-wall al ul{margin-l,n-menu div">Mn-m-module/duldul{margr ul.sovir ul r ul.brear ul">/ dtle="YouTin-l,n-memons-mobile.pn class=n-modulecno-repeatt-jan-modulefa.se-tli> u>-mi>-moduleti822-a turn f/s="scintod- "awriaing-jljsn_co>.coI="scintod in.Wriaing?1-a turn f/privacys .coPrivacy P-a turn f/"scms-of-ssclocep ljsn_co>.coTscms of Sscloce1-a turn f/un="btn bbe-emuiap ljsn_co>.coUn="btn bbe Emuia1-a turn f/csnccl-yours="btn btn-pr="ljsn_co>.coCnnccl your S"btn btn-pr1-a turn f/rek tiv>
  ljsn_co>.coRek t e="passw -module/dteAti822/dtl>-a turn f/ussce="t-rem="inrp ljsn_co>.coUssce="t Rem="inr -module/dteAti822/dtl>-a turn f/logi1thmonewsle!/stp ljsn_co>.coVogi thm"Newsle!/st -module/dteAti822/dtl>-a turn f/opars=-and-oparouts .coOpars= .3),Oparou- P-a eturn f/sn-mpcti" ="ljsn_co>.coCn-mpct Un -module/dteAti822/itlet>
  ul{margoo{ma-1 contopdown display-pla> class=n-modulecontopdownbreal>Cn-mpct/div> ul{margcontopd-custom> Cl> Sli c
  3440 N 16mh St, S"}}. #4
  Phoenix, AZ 85016
  Voicm"(623) 565-8573
  Fax"(602)-274-7280
  return fmuiato:adsin@cl>
 •  tipodivpp183pxlegin--alren: li /st;"> return fi s plus.goodivlass/1113119100994907278epluNUlt publishmr">F="i usho:1Goodiv+dteAtipo
  ul{margoo{ma-1 contopdown display-pla> class=n-modulecontopdownbreal>Cge:hoviCn-o Feeds-moduletih3la> dulda-30obrss-rk>p an> /dt>-reposts="s"> p>
 • p (70,1="16ubminput="16e=alrenlegopriocial-="0"/> Presn /11 p>
 • p (70,1="16ubminput="16e=alrenlegopriocial-="0"/> All Cn-o Fs-m> /11
 •  Erovince /11
 •  I="sclogin /11
 • ul{margoo{ma-1 contopdown display-pla>">
  ul{margacymuiaing_fulliv>"da-30acymuiaing_fulliv>_divmAcymuiaing64781"p183pxlegin--alren:lefal >
  ul{margacymuiaing_opdown_divml >
  ul{margacymuiaing_ile.psin-"x"h3>Get weekly updy:isho:1thm"s=vlstign-mod.      dreturn f/logi1thmonewsle!/st/archive/lodeing->C>d
  ul{margacymuiaing_divml>Nar dtdabcl dass=n-moduleacydield_e="tp> Esoanldtdabcl dass=n-moduleacydield_emuiap> aryp ="sclo="bmit" valut=pS"btn bbel e="t=pS"bmit" e;"> try{ anpu- Fu"/> anpu- Fu"/> anpu- Fu"/>
 • anpu- Fu"/> anpu- Fu"/>
 • p an> /div> ul{margcontopd-custom> All disl as dpybreak & dpy; Cl> Sli c, 1995-2016
 • emul#gopro oduleGo to top >var cb=funiston(){var l=documl aTcley:iEl{r ut('aink');l.NUlt'a>yl> heet';l.turn '/id(0)/plg_jchopaimize/> divnooan> p NUlt a>yl> heet" propertyt a>yl> heet" turn f/id(0)/plg_jchopaimize/> tn btnp="scloapplicn-mod/ "ript:v/id(0)/plg_jchopaimize/>< /di ul.e